Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hang Loose Sportcasting

1. Toepasselijkheid voorwaarden
In alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van diensten van modellen, die zijn aangesloten bij Hang Loose Sportcasting of ten behoeve van wie Hang Loose Sportcasting optreedt, gelden in ieder geval onderstaande boekingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt voor de toepassing van deze voorwaarden onder modellen verstaan: personen, locaties, visagisten en stylisten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met de via Hang Loose Sportcasting geboekte modellen enige afspraak te maken met betrekking tot de te verlenen diensten en het gebruik van het materiaal buiten goedkeuring en medeweten van Hang Loose Sportcasting om, terwijl eventuele door de opdrachtgever gehanteerde inkoop- en gebruiksvoorwaarden evenmin op deze boekingsovereenkomst van toepassing zijn.

2. Totstandkoming boekingsopdracht
Een boekingsopdracht wordt beschouwd als gegeven wanneer de opdrachtgever/gebruiker of zijn vertegenwoordiger een specifiek model via Hang Loose Sportcasting laat boeken; het onderstaande geldt zowel voor definitieve opdrachten als voor optieboekingen. Bij gebrek aan andersluidende afspraken met Hang Loose Sportcasting is de aan de opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging c.q. de factuur met de daarop aangegeven specificaties en exclusiviteit bindend tussen partijen voor wat betreft de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst. De opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de berekening van het tarief, de toeslagen en de modelprijzen, onverminderd het volgende; voor alle modellen geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan.

3. Tarievenlijst
Door Hang Loose Sportcasting wordt in principe jaarlijks een lijst gepubliceerd van de dan geldende standaardtarieven, toeslagen en de mede daaruit samengestelde modelprijzen.

4. Samenstelling model prijzen, toeslagen en tarieven
Alle prijzen op de tarievenlijst zijn gesteld exclusief de bemiddelings-/bureaukosten van Hang Loose Sportcasting en exclusief omzetbelasting. Hier bovenop kunnen een nader overeen te komen zgn. findersfee en een zgn. castingfee worden berekend.

5. Standaardtarief
Voor de verschillende modellen gelden de respectievelijke standaardtarieven, al naar gelang de door Hang Loose Sportcasting aangegeven categorieën, die zijn vermeld op de genoemde jaarlijks te publiceren lijsten. Werk- en reistijden worden naar boven afgerond op een half uur.

Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking als minimumtarief berekend; boekingen van 1 uur of minder worden verhoogd met een toeslag conform de tarievenlijst. Halve-dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 aaneengesloten uren en dient in ieder geval te eindigen vóór 13.00 uur dan wel aan te vangen na 14.00 van enige dag. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij een boeking van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur aaneengesloten ter beschikking van de opdrachtgever. Bovengenoemde tarieven staan geheel los van de op grond van de onderstaande voorwaarden nader overeen te komen toeslagen in verband met gewenste verrichtingen en het gebruik van het materiaal.

6. Toeslagen
Boven de gepubliceerde standaardtarieven worden door Hang Loose Sportcasting toeslagen berekend voor:

a. werkzaamheden tussen 22.00 en 7.00 uur: dubbeltarief. b. gebruik van foto’s/filmbeelden voor: displays, showcards, affiches, streamers, inserts, affiches op zuilen, leaflets, abri’s, billboards, openbaar vervoer, internet, verpakkingen, kalenders, etcetera. c. gebruik van materiaal buiten Nederland. d. lingerie: 50% van de werktijd. e. naakt: 100% van de werktijd, minimum dagtarief. f. televisie/film.

7. Vergoeding reistijd
Voor reistijd wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht, berekend van Amsterdam naar de locatie. De reistijd wordt gebaseerd op de reistijden per openbaar vervoer. De reistijd wordt op halve uren naar boven afgerond. In geval van een boeking voor het dagtarief wordt geen reistijd in rekening gebracht.

8. Reiskostenvergoeding
Indien de werkzaamheden van het model buiten Amsterdam plaatsvinden, dient de opdrachtgever dan wel de volledige reiskosten eerste klas per trein, dan wel 30 cent per verreden kilometer, te vergoeden berekend van Amsterdam naar de locatie. In geval van een boeking van een kind tot 15 jaar, dienen de reiskosten van zowel het kind als één begeleider te worden vergoed, ook als de werkzaamheden in Amsterdam plaatsvinden en het kind buiten Amsterdam woont.

9. Modelprijzen bij exclusiviteit
Indien de opdrachtgever dit uitdrukkelijk aangeeft kan met betrekking tot een model in principe een exclusiviteit worden overeengekomen. Exclusiviteit kan worden bedongen ten opzichte van a) alle andere commerciële toepassingen van het model of b) ten opzichte van commerciële toepassingen van het model ten behoeve van soortgelijke producten. Over de uitleg van dit onderscheid is het oordeel van Hang Loose Sportcasting doorslaggevend.

De exclusiviteit dient bij de boekingsopdracht te worden gemeld en zal alleen van kracht zijn indien deze exclusiviteit bij de opdrachtbevestiging door Hang Loose Sportcasting is aangegeven.

10. Modelprijzen bij gebruik in meerdere landen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het materiaal buiten Nederland of buiten een ander overeengekomen land, zonder hierover vooraf van Hang Loose Sportcasting expliciet toestemming te hebben gekregen.

11. Modelprijzen bij campagnes en langdurig gebruik
In geval de opdrachtgever het (portret)materiaal wenst te gebruiken voor een campagne die langer duurt dan de afgesproken periode dient er eveneens vooraf naast de hiervoor vermelde tariefregeling een bijzonder tarief te worden overeengekomen. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een model/beeld op welke wijze dan ook gedurende een periode langer dan de afgesproken periode, behoudens bij vooraf verkregen toestemming van Hang Loose Sportcasting en het model.

12. Opties
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsopdracht met een model, welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 1 werkdag voor het tijdstip waarop geboekt is.

Voor een optie in het buitenland geldt een minimum termijn van 2 werkdagen voor dit tijdstip; een optie komt automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging.

13. Annuleringen
In geval van een annulering die minimaal 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt plaatsvindt is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, terwijl bij annulering binnen 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt de opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief aan Hang Loose Sportcasting verschuldigd is.

In geval van een boeking voor meerdere dagen is de termijn waartegen dient te worden geannuleerd even lang als de periode waarvoor is geboekt. Indien binnen deze termijn wordt geannuleerd is de opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief verschuldigd.

De opdrachtgever is het gehele overeengekomen tarief verschuldigd in geval een casting- danwel een finders-fee is overeengekomen. In dit geval behoudt Hang Loose Sportcasting zich het recht voor de afgesproken fee alsnog in rekening te brengen. Bij ’mooi weer’-boekingen, indien de opdrachtgever dit bij zijn boeking duidelijk heeft aangegeven, kan de opdrachtgever een dergelijke boeking eenmaal kosteloos annuleren. Bij een tweede annulering van een boeking met hetzelfde model is 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen. Bij een derde annulering van een boeking met hetzelfde model is 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen.

Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, zon- en in Nederland erkende feestdagen niet mee.

14. Gebruiksrechten
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te gebruiken anders dan het vooraf uitdrukkelijk met Hang Loose Sportcasting overeengekomen gebruik. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

15. Betalingen
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de betaling aan Hang Loose Sportcasting op grond van de toegezonden factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum te worden bijgeschreven op de rekening van Hang Loose Sportcasting.

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur.

Vanaf de dag dat de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken, is de opdrachtgever 1,5% rente per maand verschuldigd aan Hang Loose Sportcasting over de vordering, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot een volle maand. Alle kosten welke door Hang Loose Sportcasting worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of van Hang Loose Sportcasting, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebreke stelling in alle gevallen waarin het model en/of Hang Loose Sportcasting een rechtskundige heeft moeten inschakelen tot incassering van de betreffende vordering of het handhaven van zijn of hun rechten.

Voornoemde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75 euro per vordering.

16. Aansprakelijkheid
Hang Loose Sportcasting is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het geboekte model enige afspraak niet of gebrekkig nakomt.

17. Klachten over het model/weigering
In geval van een klacht van een opdrachtgever over de verrichting van een geboekt model, kan Hang Loose Sportcasting, indien naar haar oordeel de klacht gerechtvaardigd is, een nader overeen te komen bedrag op de prijs in mindering brengen. Voorwaarde daartoe is evenwel dat de opdrachtgever onverwijld, binnen 24 uur, de klacht stelt onder opgave van redenen en deze desgewenst bewijst. Het betrokken model dient onverwijld te worden geweigerd.

18. Geschillenregeling
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit een bij Hang Loose Sportcasting geplaatste boekingsopdracht worden beoordeeld naar Nederlands Recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

LEVERINGSVOORWAARDEN HANG LOOSE SPORTCASTING GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE AMSTERDAM ONDER NUMMER 33232722 OP 5 NOVEMBER 2010.